Bezoekersvoorwaarden

1. Algemeen

 

Stichting Nederlands Literatuurmuseum en Literatuurarchief (NLL) zal binnen de grenzen van de redelijkheid al het mogelijke doen om het bezoek aan het museumcomplex en de door het museum georganiseerde tentoonstellingen en activiteiten in overeenstemming met de wens van de bezoeker te laten verlopen. Het museum zal zich zoveel mogelijk inspannen eventuele overlast of ongemak voor de bezoeker tot een minimum te beperken, alsmede de veiligheid van de bezoeker zoveel mogelijk te waarborgen.


2. Algemene bepalingen en definities

 

2.1. Onder Stichting Nederlands Literatuurmuseum en Literatuurarchief wordt verstaan de organisatie die het museumcomplex, bevattende het Literatuurmuseum en het Kinderboekenmuseum, beheert en exploiteert, daaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, de directie, conservatoren, publieksmedewerkers en overige museumfunctionarissen die bevoegd zijn namens deze organisatie op te treden.


2.2. Onder 'het museumcomplex' wordt verstaan het geheel van ruimten (bebouwd en onbebouwd) dat onder de rechts- of beheersbevoegdheid van de directie van NLL valt, daaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, tentoonstellingszalen, studiezalen, vergaderkamers, museumcafé en depot.


2.3. Onder 'bezoeker' wordt verstaan een ieder die het museum betreedt en/of een tentoonstelling  bezoekt of als gast op uitnodiging een activiteit bijwoont die door NLL of door derden met  toestemming van NLL in het museum wordt georganiseerd.


2.4. Op het moment dat een bezoeker het museum betreedt, hetzij als betalende bezoeker hetzij als gast, wordt hij geacht met NLL een overeenkomst te zijn aangegaan waarop de Bezoekersvoorwaarden van toepassing zijn. De Bezoekersvoorwaarden zijn mede van toepassing op bijzondere activiteiten binnen of buiten de reguliere openingstijden en/of gericht op andere dan de reguliere bezoeker, zoals in het geval van zaalverhuur, winkelbezoek en dergelijke.


2.5. De toepasselijkheid van de Bezoekersvoorwaarden laat onverlet de eventuele toepasselijkheid van andere (contractuele) voorwaarden en/of regelingen van NLL. Samenloop met andere specifieke (contractuele) voorwaarden van NLL zet de Bezoekersvoorwaarden niet opzij. In geval van strijd prevaleren de voor een bijzondere activiteit gegeven specifieke voorwaarden c.q. bepalingen boven de Bezoekersvoorwaarden.


3. Toegankelijkheid

 

3.1. Het museum is gevestigd in een toegankelijk gebouw met tentoonstellingen en activiteiten  verspreid over verschillende verdiepingen. NLL zet zich er voor in zoveel mogelijk integrale  toegankelijkheid te realiseren.


3.2. De bezoeker wordt aangeraden zich op de hoogte te stellen van eventuele beperkingen wat  betreft de persoonlijke toegankelijkheid.


3.3. De bezoeker wordt bij het betreden van het museum aangeraden zich op de hoogte te stellen van de vluchtwegen die bij een calamiteit of dreiging daarvan gebruikt moeten worden. Het gebruik van liften is in geval van een calamiteit verboden.


3.4. Voor informatie over de omstandigheden die beperkingen voor de persoonlijke toegankelijkheid  kunnen inhouden en mogelijkheden voor individuele hulp, wordt de bezoeker aangeraden contact op te nemen met de locatiemanager.

 

4. Kaartverkoop, aanbiedingen en prijzen

 

4.1. Alle door NLL schriftelijk gedane prijsopgaven of anderszins verschafte schriftelijke informatie zijn bindend voor zover het eigen informatiemateriaal betreft dat binnen het museum aanwezig is op het moment van de aanspraak, dan wel recent door of namens NLL is verspreid. NLL is niet aansprakelijk voor fouten die te wijten zijn aan opzet, schuld, of nalatigheid van derden.


4.2. Iedere bezoeker dient, wanneer hij in het museum aanwezig is, te beschikken over een geldig  toegangsbewijs. Hij heeft slechts toegang via de daartoe bestemde ingang. 


4.3. De bezoeker is te allen tijde verplicht desgevraagd het toegangsbewijs en enige voucher of kaart die recht geeft op korting op de toegangsprijs, te tonen aan als zodanig kenbare functionarissen, beveiligingsmedewerkers daaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt.


4.4. De bezoeker is niet gerechtigd tot verkrijging van restitutie van de toegangsprijs of enige andere vergoeding in geval van verlies of diefstal van het toegangsbewijs, voordat hij het museum betreedt. Indien een bezoeker geen gebruik maakt van het vooraf gekochte toegangsbewijs is dit voor eigen rekening en risico van de bezoeker; dit is ook het geval indien het toegangsbewijs alleen geldig is voor een bepaalde tijd en/of datum. Een eenmaal verkregen toegangsbewijs kan niet worden geruild. Er vindt evenmin restitutie van de toegangsprijs plaats. Online verkregen tickets kunnen online worden verplaatst, mits de eerder bepaalde tijd en/of datum nog niet zijn verstreken. Ook in dit geval vindt geen restitutie van de toegangsprijs plaats.


4.5. De (potentiële) bezoeker kan de toegang tot het museum worden ontzegd, indien blijkt dat het  toegangsbewijs, de kortingskaart of de voucher niet is verkregen van NLL of een daartoe door NLL bevoegd verklaarde instantie.


4.6. Toegangsbewijzen zijn strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.


4.7. Een Museumkaart is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. Een Museumkaart moet kunnen  worden getoond bij betreding van het museum.


4.8. Voor het onderwijs heeft NLL speciale, gereduceerde tarieven. De voorwaarden zijn als volgt: 


a. Scholen wordt verzocht vooraf te boeken;


b. Groepen hebben voldoende begeleiding, zoals vermeld bij de bevestiging van de boeking;


c. Scholen bezoeken het museum buiten de officiële schoolvakanties;


d. Betalen met Museumkaart is niet mogelijk;


e. Bij een rondleiding wordt naast de kosten voor de rondleiding de normale entreeprijs per bezoeker gerekend. In dat geval is betalen met de Museumkaart wel mogelijk.


f. Een gemaakte boeking kan tot 7 dagen voor het bezoek schriftelijk gewijzigd of geannuleerd worden. Voor een te late wijziging of annulering worden kosten in rekening gebracht, zoals vermeld bij de bevestiging van de boeking.


4.9. NLL restitueert de door de bezoeker daadwerkelijk betaalde toegangsprijs en gemaakte  reiskosten uitsluitend indien de bezoeker het museumcomplex voortijdig moet verlaten wegens een onaangekondigde oefening in het kader van de bedrijfshulpverlening (artikel 23 Arbowet), evenals in het geval van een werkelijke calamiteit waardoor het museumcomplex geheel of gedeeltelijk wordt ontruimd.

 

5. Verblijf in het museum

 

5.1. Het is de bezoeker verboden zich op te houden in of te begeven naar een ander gedeelte van het museum dan dat waartoe het toegangsbewijs de bezoeker recht geeft.


5.2. Gedurende het verblijf in het museum dient de bezoeker zich in overeenstemming met de openbare orde, de goede zeden en de met betrekking tot de aard van de bezochte activiteit geldende regels van fatsoen te gedragen. De bezoeker is tevens verplicht de door als zodanig herkenbare functionarissen van NLL, beveiligingsmedewerkers daaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, gegeven aanwijzingen en instructies direct op te volgen. Indien naar het redelijk oordeel van een daartoe bevoegde functionaris van NLL, die als zodanig herkenbaar dient te zijn, de bezoeker op enigerlei wijze in strijd met deze normen, aanwijzingen of  instructies handelt, kan de bezoeker de verdere toegang tot het museum worden ontzegd,  zonder dat de bezoeker enig recht heeft op vergoeding van de kosten van het toegangsbewijs of eventuele andere gemaakte kosten.


5.3. Ouders of begeleiders van kinderen zijn te allen tijde verantwoordelijk voor en aanspreekbaar op het gedrag van kinderen die onder hun hoede vallen. Leraren en begeleiders van groepen zijn verantwoordelijk voor en aanspreekbaar op het gedrag van door hen begeleide groepsleden.


5.4. Het is de bezoeker onder meer verboden om in het museum


a. aan derden goederen van welke aard dan ook te koop aan te bieden, dan wel kosteloos te verschaffen;


b. andere bezoekers opzettelijk en langdurig de weg te versperren of het zicht op tentoongestelde objecten te belemmeren;


c. andere bezoekers te hinderen, daaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, door het gebruik van mobiele telefoons, walkmans of andere bronnen van geluidsoverlast; het gebruik van dergelijke apparatuur kan in bepaalde ruimtes door het Literatuurmuseum evenwel expliciet worden toegestaan;


d. (huis)dieren mee te nemen, tenzij deze in bepaalde ruimtes expliciet worden toegestaan of wanneer het hulphonden betreft en deze een bezoeker met identificatiepas begeleiden;


e. te roken;


f. etenswaren en consumpties mee te nemen en te gebruiken, behalve in de daarvoor bestemde ruimte van het Museumcafé;


g. naar het oordeel van een als zodanig herkenbare functionaris van NLL gevaarlijke voorwerpen of stoffen mee te nemen, daaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, wandelstokken, paraplu's of grote tassen; deze kunnen worden afgegeven op een door het museum aan te wijzen plaats. Tassen tot A3-formaat (29,7x42 cm) zijn toegestaan in het museum. Grotere tassen en rugzakken moeten in de garderobe of lockers worden opgeborgen.

 

h. tentoongestelde objecten aan te raken. Ouders of begeleiders van kinderen dienen er strikt op toe te zien dat tentoongestelde objecten niet worden aangeraakt door de door hen begeleide kinderen. Leraren en begeleiders van groepen dienen erop toe te zien, dat de door hen begeleide groepsleden de tentoongestelde objecten niet aanraken.


5.5. In gevallen waarin de algemene veiligheid van personen of de collectie dat redelijkerwijze vereist, kan een leidinggevende functionaris van NLL, die als zodanig herkenbaar dient te zijn, inzage verlangen in de door de bezoeker meegevoerde (hand)bagage. Indien dit noodzakelijk wordt geacht, kan speciaal opgeleid en getraind personeel de bezoeker bovendien verzoeken bij het betreden of het verlaten van het museum mee te werken aan een veiligheidsfouillering. 
De potentiële bezoeker wordt voor het betreden van het museumcomplex gewaarschuwd dat deze maatregel van kracht is.
 

5.6. Anders dan met voorafgaande schriftelijke toestemming van de directie van NLL is het de  bezoeker verboden om foto-, video- en filmopnamen te maken, waarbij gebruik wordt gemaakt van lampen, flitsapparatuur en statieven. Voorts is het verboden, anders dan met voorafgaande schriftelijke toestemming van de directie van NLL, deze foto-, video- en filmopnamen openbaar te maken dan wel te vermenigvuldigen, op welke wijze en met welk medium dan ook, en met inbegrip van elektronische media.


5.7. NLL kan aan de bezoeker die tijdens een of meerdere vorige bezoeken aan een Nederlands  museumcomplex een voorwerp opzettelijk heeft beschadigd of op andere wijze de vrees voor  beschadiging wettigt, de toegang tot het museum voorgoed of voor een bepaalde periode ontzeggen; het museum kan in ieder geval deze bezoeker bij al zijn bezoeken onderwerpen aan de maatregelen als genoemd in artikel 5.5 van deze Bezoekersvoorwaarden. Hierbij worden persoonsgegevens verwerkt.

Het besluit tot ontzegging van de toegang zal deze bezoeker onverwijld, gemotiveerd en zo mogelijk schriftelijk worden bekendgemaakt.


6. Klachten

 

6.1. NLL zal al het mogelijke doen het bezoek aan het museum of de door NLL georganiseerde  tentoonstellingen en activiteiten overeenkomstig het gepubliceerde aanbod te laten verlopen. Hieronder valt ook de verplichting het publiek zo goed mogelijk te informeren over gehele, gedeeltelijke of vervroegde sluiting van het museum en/of door NLL georganiseerde tentoonstellingen. Voorts informeert NLL het potentiële publiek over hinder veroorzakende  onderhoudswerkzaamheden, verbouwingen of het (her)inrichten van ruimtes. De bezoeker kan hieraan nimmer een recht op schadevergoeding ontlenen.


6.2. Klachten zijn niet ontvankelijk met betrekking tot de volgende omstandigheden. Deze omstandigheden kunnen nimmer leiden tot enige verplichting tot vergoeding van schade door NLL aan de bezoeker.

 

a. Klachten die betrekking hebben op het niet zichtbaar zijn van voorwerpen uit de vaste collectie van NLL.


b. Klachten die betrekking hebben op het gedeeltelijk gesloten zijn van het museum, waaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, gedeeltelijke sluiting als gevolg van het opbouwen of ontmantelen van tentoonstellingen.

 

c. Klachten en omstandigheden die betrekking hebben op overlast of ongemak veroorzaakt door andere bezoekers, daaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, geluidsoverlast, ongepast gedrag, diefstal en molest.

 

d. Klachten en omstandigheden die betrekking hebben op overlast of ongemak veroorzaakt door onderhoudswerkzaamheden, daaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, een verbouwing of het (her)inrichten van ruimtes.

 

e. Klachten en omstandigheden die betrekking hebben op overlast of ongemak veroorzaakt door het niet naar behoren functioneren van faciliteiten in het museum.


6.3. Klachten over enig museumbezoek en schadevorderingen, waaronder begrepen verzoeken tot restitutie van de toegangsprijs, dienen binnen zes weken nadat het bezoek heeft plaatsgevonden, NLL schriftelijk te bereiken. Klachten en vorderingen die na deze termijn worden ingediend, worden niet meer in behandeling genomen.


6.4. NLL onderzoekt de klacht en beantwoordt deze schriftelijk binnen 30 dagen na ontvangst. Is het  onderzoek dan nog niet afgerond, dan wordt dit aan de klager meegedeeld, evenals het vermoedelijke moment waarop dat wel het geval zal zijn.


6.5. De bezoeker kan klachten, reclames en suggesties ter verbetering indienen bij de receptie op  de dag van bezoek of schriftelijk door een e-mail te sturen naar info@literatuurmuseum.nl.
 

7. Aansprakelijkheid van het museum

 

7.1. Het verblijf van de bezoeker in het museum is voor eigen rekening en risico.


7.2. NLL is slechts aansprakelijk voor door de bezoeker geleden zaaks‐ en/of gevolgschade of de  bezoeker toegebracht letsel, dat rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van opzet of grove  schuld van NLL en/of zijn functionarissen, met dien verstande dat alleen die schade voor vergoeding in aanmerking komt waartegen NLL is verzekerd dan wel naar redelijkheid en billijkheid verzekerd had behoren te zijn en voor het daarin gehanteerde maximumbedrag. De aansprakelijkheid van NLL wordt onder meer uitgesloten voor:


a. schade ten gevolge van handelen van derden, waaronder begrepen door NLL ingeschakelde personen en huurders van (ruimten in) het gebouw en de door deze derden ingeschakelde personen;


b. schade ten gevolge van het niet opvolgen van door de functionarissen van NLL gegeven instructies en van het niet naleven van de in het algemeen geldende regels van fatsoen;


c. schade op enigerlei wijze veroorzaakt door andere bezoekers.


d. schade veroorzaakt aan voertuigen van de bezoeker.

 

7.3. NLL is nimmer aansprakelijk voor door de bezoeker geleden schade die is ontstaan ten gevolge van overmacht aan de zijde van NLL. Onder overmacht wordt mede verstaan elke van de wil van NLL onafhankelijke omstandigheid – ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds als mogelijkheid te voorzien ‐, die nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert, alsmede, voor zover daaronder niet reeds begrepen oorlog, oorlogsgeweld, burgeroorlog, terrorisme, oproer, rellen, optreden van politie en/of brandweer, werkstaking, transportmoeilijkheden, brand en andere ernstige storingen in het bedrijf van NLL c.q. in het gebouw, weersomstandigheden en om welke reden dan ook niet functionerend openbaar vervoer.


8. Aansprakelijkheid van bezoekers

 

8.1. De bezoeker van het museum is aansprakelijk voor alle directe en indirecte schade die hij  veroorzaakt al dan niet ten gevolge van het niet naleven van deze bezoekersvoorwaarden en vrijwaart |NLL voor aanspraken van derden ter zake.

 

8.2. De (oorspronkelijke) rechthebbende van het toegangsbewijs is medeverantwoordelijk en  medeaansprakelijk voor schade veroorzaakt door de houder van dit toegangsbewijs.


8.3. Ouders of begeleiders van kinderen zijn te allen tijde verantwoordelijk voor en aansprakelijk voor het gedrag van kinderen die onder hun hoede vallen. Leraren en begeleiders van groepen zijn, onverminderd ieders eigen verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid, mede verantwoordelijk voor en mede aansprakelijk voor het gedrag van door hen begeleide groepsleden.


8.4. Organisaties die in het museum bijeenkomsten, manifestaties en/of partijen (doen) organiseren, zijn te allen tijde verantwoordelijk en aansprakelijk voor het gedrag van de door hun toedoen uitgenodigde gasten, onverminderd de eigen verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van deze gasten.


9. Overmacht

 

9.1. Als overmacht voor NLL, die maakt dat een eventuele daardoor veroorzaakte tekortkoming het museum niet kan worden toegerekend, geldt iedere onvoorzienbare omstandigheid die het  uitvoeren van de overeenkomst door het museum zodanig bemoeilijkt dat, tijdelijk of blijvend, het uitvoeren van de overeenkomst onmogelijk dan wel bezwaarlijk wordt.


9.2. Onder zodanige omstandigheden worden mede verstaan omstandigheden bij personen en/of diensten en/of instellingen waarvan NLL gebruik maakt bij het uitvoeren van de bezoekovereenkomst, evenals alles wat voor voornoemden als overmacht of opschortende dan wel ontbindende voorwaarde geldt, evenals toerekenbare tekortkoming van voornoemden.

 

10. Gevonden voorwerpen

 

10.1. Door de bezoeker in het museum gevonden voorwerpen kunnen worden afgegeven bij de  receptie.


10.2. NLL zal zich zoveel mogelijk inspannen om de eigenaar of rechthebbende van het gevonden  voorwerp te achterhalen. Gevonden voorwerpen waarvan, na een half jaar in bewaringneming door NLL, geen afgifte is gevraagd door de eigenaar of rechthebbende worden niet langer bewaard.


10.3. Ingeval de eigenaar of rechthebbende van een gevonden voorwerp zich meldt, heeft deze de keuze zelf de goederen af te halen dan wel deze zich onder rembours toe te laten zenden. In beide gevallen dient de eigenaar of rechthebbende zich deugdelijk te legitimeren.


11. Toepasselijk recht

 

11.1. Op deze Bezoekersvoorwaarden en op de overeenkomst tussen de bezoeker en NLL is  Nederlands recht van toepassing.

 

11.2. Alle geschillen die uit de overeenkomst tussen de bezoeker en NLL voortvloeien worden uitsluitend ter berechting voorgelegd aan de rechter die bevoegd is in Den Haag.


12. Slotbepaling

 

Indien een of meer van de hiervoor genoemde artikelen niet rechtsgeldig zijn of zullen worden dan blijven de overige bepalingen verder rechtsgeldig. In dat geval treedt in de plaats van de niet geldige bepaling een nieuwe bepaling die met de oude niet geldige zoveel mogelijk overeenkomt, qua inhoud, bereik en/of doelstelling.

 

De Bezoekersvoorwaarden van Stichting Nederlands Literatuurmuseum en Literatuurarchief zijn  vastgesteld door de directeur en gedeponeerd onder nummer 41150381 bij de Kamer van Koophandel Den Haag te Den Haag.

 

De Bezoekersvoorwaarden zijn onder meer gepubliceerd op www.literatuurmuseum.nl. 

 

A.J.M. Meinderts,

directeur van Stichting Nederlands Literatuurmuseum en Literatuurarchief.